Menu
Obec Švošov
ObecŠvošov

Stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia Hrdoš

 

Hrdoš, občianske združenie (ďalej len združenie) je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Pôsobí v Liptovskom regióne, predovšetkým v obci Švošov, so sídlom: Kostolná 86, 034 91 Švošov, okres Ružomberok. Má právnu subjektivitu. Názov združenia: HRDOŠ, občianske združenie.
 
Článok I.
Ciele
 
Cieľom združenia je:
- podpora demokratizácie, rozvoja občianskej spoločnosti a ochrany ľudských práv,
- podpora zvýšenia účasti verejnosti na rozvoji miestnej komunity, dobrovoľníctva, podpora transparentnosti v samospráve, boj proti korupcii,
- zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie miestnej komunity rôznymi formami, aj vydávaním časopisu,
- ochrana a rozvoj duchovných hodnôt,
- podpora a rozvíjanie kultúry a umenia v komunite,
- rozvíjanie osobnosti mladých ľudí v komunite vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu.
 
Článok II.
Členstvo združenia
 
1. Členom združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami združenia a jeho konanie je v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR, nepresadzuje rasistické, fašistické a iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné.
2. Členstvo vzniká vyplnením členskej karty a jej odovzdaním štatutárnemu zástupcovi združenia. V sídle združenia je centrálna evidencia členov.
3. Členstvo zaniká:
- zánikom organizácie,
- na vlastnú žiadosť prostredníctvom štatutárneho zástupcu združenia vyňatím z centrálnej evidencie členov,
- rozhodnutím predsedníctva združenia (ďalej len predsedníctva) alebo valného zhromaždenia v prípade, že konanie člena je v rozpore so stanovami alebo štatútom združenia.
Členstvo v združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách.
 
Článok III.
Orgány združenia
 
1. valné zhromaždenie
2. predsedníctvo
3. kontrolná komisia

1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Uznesenia valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov združenia i pre všetky orgány. Valné zhromaždenie záväzne rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach potrebných pre dobrý chod združenia, a to najmä: prijíma a mení stanovy, vnútorný organizačný poriadok združenia, kontroluje hospodárenie združenia, volí predsedníctvo a kontrolnú komisiu, rozhoduje o zrušení organizácie a o majetkovom vysporiadaní, prijíma správu o činnosti predsedníctva a ostatných orgánov, schvaľuje rozpočet združenia, rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jeho výlučnej pôsobnosti zverujú tieto stanovy. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sú prítomní delegáti nadpolovičnej väčšiny. Pokiaľ tieto stanovy alebo volebný poriadok valného zhromaždenia neurčujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. O zmene stanov, zániku združenia a spôsobe jeho zániku rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov.

2. Predsedníctvo
Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Riadia sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Pozostáva z predsedu, podpredsedu a troch až piatich členov. Volí sa na obdobie dvoch rokov z členov združenia. Predsedníctvo svojimi rozhodnutiami vytvára predpoklady pre napĺňanie cieľov združenia. Pôsobí najmä v nasledovných oblastiach: Predsedníctvo na základe návrhu predsedu schvaľuje rozpočet a plán činnosti. Podobne rozhoduje o všetkých závažných veciach ako sú definované vo vnútornom organizačnom poriadku. Zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia a predkladá mu správu o činnosti. V prípade potreby zriaďuje stále komisie a poradné skupiny. Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva a predsedá valnému zhromaždeniu. V prípade neprítomnosti predsedu môže predsedníctvo svojím uznesením preniesť tieto oprávnenia na niektorého zo svojich členov.

3. Predseda združenia a zástupca predsedu
Predseda združenia a zástupca predsedu sú štatutárnymi zástupcami združenia. V mene združenia štatutárny zástupca koná tak, že k svojmu podpisu pripojí pečiatku združenia. Predseda riadi združenie podľa rozhodnutí valného zhromaždenia a predsedníctva. Za činnosť združenia, plnenie jeho úloh a hospodárenie s prostriedkami v rozsahu jeho právomocí podľa interných predpisov sa zodpovedá predsedníctvu.

4. Kontrolná komisia
Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia. Vykonáva kontrolu hospodárenia združenia. Je volená valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Má minimálne troch členov. Správu o svojej činnosti podáva každoročne valnému zhromaždeniu.
Článok IV.
Hospodárenie združenia
Združenie je dobrovoľná organizácia. Jej hmotné zabezpečenie tvoria dobrovoľné príspevky členov a akékoľvek právom dovolené príspevky od právnických i fyzických osôb, štátne dotácie, granty, príjmy z vlastnej činnosti.
Združenie pre svoje hmotné zabezpečenie vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Za podnikateľskú činnosť zodpovedá predsedníctvo združenia, ktoré predkladá správu valnému zhromaždeniu. Rozdelenie prípadných dotácií a správu združenia zabezpečuje predsedníctvo. Kontrolu hospodárenia vykonáva kontrolná komisia.
Článok V.
Zánik združenia
1. Združenie môže rozhodnúť o vlastnom zániku rozhodnutím valného zhromaždenia.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor, ktorého určí valné zhromaždenie.
3. Likvidátor zabezpečí z majetku združenia úhradu záväzkov združenia. Ak majetok združenia nebude postačovať, zabezpečí likvidátor postup v súlade so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi konkurz a vyrovnanie.
4. Ak vysporiadanie záväzkov združenia skončí prebytkom, zabezpečí likvidátor rozdelenie zostatku majetku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
5. Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie.
Vypracované prípravným výborom občianskeho združenia Hrdoš.
 
Vo Švošove, dňa 3. novembra 2002.
Registrácia MV SR 14. novembra 2002.

Organizácie

Sviatok

Dnes je 23.7.2024

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Zajtra má meniny Vladimír, Kinga

Facebook

 

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:275
TÝŽDEŇ:615
CELKOM:965033

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
mierny dážď 22 °C 13 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.16m/s
tlak1017hPa
vlhkosť80%
zrážky7mm

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Švošov

obec na Dolnom Liptove